วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

​ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ปรัชญา ::
     “ฝีมือเป็นเลิศ วิชาการเป็นเยี่ยม คุณธรรมสูงยิ่ง”

วิสัยทัศน์ ::
     “ ผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ”


พันธกิจ ::
     พันธกิจที่ 1 ผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และมีการยึดมั่นในศาสนา
     พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
     พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่าย และความร่วมมือในด้านวิชาการ และวิชาชีพ
     พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ สนองความของสังคมชุมชนและท้องถิ่น
     พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา


ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ::

     ​" ต้นราชพฤกษ์ "

สีประจำวิทยาลัย ::
     " สีน้ำเงิน - ขาว "