วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

CHUMPHON TECHNICAL COLLEGE

บุคลากร

หลักสูตร

ตารางการเรียน/การสอน

ติดต่อสอบถาม

บุคลากร

นายอำนาจ เสมอวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายทิพย์รัตน์ ทิพย์กรรณ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายณฐพงศ์ ลลิตธรรมศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวโกลัญญา ชูแก้ว

ครู

นายศรัณย์ ดุลยรัตน์

ครู 

นายธนัท จันทบูลย์

ครู ผู้ช่วย

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564   
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         สาขาวิชาช่างกลโรงงาน              สาขางานเครื่องมือกล
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
         ​สาขาวิชาเทคนิคการผลิต            สาขางานเครื่องมือกล