งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

งานวิจัย

สิ่งประดิษฐ์

โครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานผลโครงการ

เครื่องมือวิจัย

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกาดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐