ศูนย์เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

 

ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ Smes


     วิทยาลัยเทคนิคชุมพรได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อาชีวศึกษา  ตามนโยบายรัฐบาลโดย  ใช้ชื่อว่า
“ ศูนย์เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ” 
ตั้งอยู่ด้านหน้าวิทยาลัย   ติดถนนพิศิษฐ์พยาบาล  เพื่อใช้เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ โดยมีแผนกวิชาชีพ
ต่าง ๆ เป็นศูนย์ย่อย ด้านการผลิตและเทคโนโลยีเฉพาะทาง


Download
หลักสูตรปวส. สาขางานผู้ประกอบการ

 

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

1. นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของสถาน
    ศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา
2. ครูและบุคลากร  ศิษย์เก่าของสถาน
    ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
3. ลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้เริ่มต้นธุรกิจ
    มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ประชาชนทั่วไป
    ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของ
    ธุรกิจของ ตนเอง