:: วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ::
        
ปรัชญา
" ฝีมือเป็นเลิศ วิชาการเป็นเยี่ยม คุณธรรมสูงยิ่ง " 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
" ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพมาตรฐานสากล " 
จุดเน้น 
" พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน " 
จุดเด่น 
" การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน " 
เอกลักษณ์ 
" บริการดี ฝีมือเป็นเลิศ " 
อัตลักษณ์ 
" ฝีมือดี " 
พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ระดับสากล
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ สนองความต้องการชุมชน และท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม อาเซียน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา