:: ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน ::
 
แผนการเรียนหลักสูตรระดับ :  


1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง
ก่อสร้าง แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
เครื่องกล
อุตสาหกรรม
เครื่องกล
ยานยนต์(DVT) แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
เครื่องมือกล แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
โลหะการ
เชื่อมโลหะ แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียน
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคคอมพิวเตอร ์ แผนการเรียน