หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   โทรศัพท์ 077-657043 , 077-657044     โทรสาร ต่อ 102
 
ผู้บริหาร/งานประจำฝ่าย
 
 
แผนกวิชา
 
OPERATER
0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
114
งานประชาสัมพันธ์
101
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
123
โทรสาร (Fax)
102
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
130
ผุ้อำนวยการ
103
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
131
เลขาผู้อำนวยการ
104
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
132
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
105
แผนกวิชาช่างยนต์
133
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
106
แผนกวิชาช่างเชื่อโลหะ
134
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ
107
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
135
รองฯ ฝ่ายแผนงาน
108
แผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ
136
ป้อมยาม
126
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
137
งานบริหารงานทั่วไป
109
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
139
งานบุคลากร
ห้องประชุมอาคารใหม่
115
งานฝ่ายแผน
110
ห้ององค์การนักเรียน นักศึกษา
118
งานหลักสูตร,งานวัดผล
111
ห้องเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
122
งานทวิภาคี,งานความร่วมมือ
งานทะเบียน
112
งานการเงิน
113
งานบัญชี
งานประกันคุณภาพ
งานวิจัย,งานการค้า
116
งานพัสดุ
117
งานแนะแนว,งานครูที่ปรึกษา
119
งานกิจกรรม,งานโครงการพิเศษ
งานห้องสมุด
120
งานศูนย์ข้อมูล
121
งานปกครอง
124
งานสวัสดิการ
125
งานอาคารสถานที่,งานเงินทุนสวัสดิการ
128
งานสือการเรียนการสอน
129


กลับสู่หน้าแรก