ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรับบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส.
ฝ่ายงานทะเบียน ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์
ฝ่ายงานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง "เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ Volume License "
ฝ่ายงานพัสดุุ ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ปวส). (รอบ๒)
ฝ่ายงานทะเบียน ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ปวช). (รอบ๒)
ฝ่ายงานทะเบียน ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อ
ฝ่ายงานทะเบียน ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
ฝ่ายงานบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักเรียน ปวช รอบ๑
ฝ่ายงานทะเบียนในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปวส. กรณีพิเศษ(โควต้า)
ฝ่ายงานแนะแนวในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ โควต้า
งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรับบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ใบสมัครประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่26 ปีการศึกษา2558 สาขา งานปูน ระหว่างวันที่21-25 ธ.ค 58
แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่26 ปีการศึกษา2558 สาขา งานไม้ ระหว่างวันที่21-25 ธ.ค 58
แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคา และร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาหลุมทางเท้า กว้าง ๓เมตร
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง จัดซื้อชุดปฎิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๕๘
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายพัสดุในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่องการใช้งานระบบคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558
ฝ่ายทะเบียนในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
ภายในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์
ภายในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รับบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฝ่ายบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ภายในวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ...
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา (โควต้า)
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ...
อ่านทั้งหมด
• อ่านทั้งหมด  คลิกที่นี่!!