วัตถุประสงค์

  ประมวลภาพกิจกรรม

1 ผลต่อประชาชน
    1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
    1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
    1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
    1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
    1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา

    2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
    2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
         

3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
    3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน
    3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
    3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน

 


FIXIT CENTER

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำ อบต.บางหมาก
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 2551