กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวศึกษา

ครูบ้านนอกดอดคอม

ครูพันธ์ใหม่ดอดคอม

ครูสถาปณาดอดคอม

สมาคมการเชื่อมโลหะ

ผู้จัดทำ

Cruwilas@hotmail.com