คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด
Welcome to Selling and Marketing Department

เมนูหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

นายศรายุทธ วุฒิคุณ
ประธานชมรม
วิชาชีพการขายและการตลาด

 
 

น.ส. กรรณิการ์  รัตนพร
รองประธานชมรมวิชาชีพการขายและการตลาด

 

น.ส.ทรายทอง อักษรเกตุ
นายทะเบียน

น.ส.ประทุมมา สนใจ
เหรัญญิก

น.ส. จีรวรรณ์  หนูเมือง
ปฏิคม

น.ส.อรอุมา โพธิ์ภักดี
ประชาสัมพันธ

น.ส. หทัยรัตน์ บัวบาน
เลขานุการ

 

แผนกวิชาการขายและการตลาด  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โทร. 077-511234, 077-511218 ต่อ 113