โครงสร้างหลักสูตร
Welcome to Selling and Marketing Department

เมนูหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

โครงสร้างหลักสูตร


ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการขายและการตลาด
โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการขายและการตลาด

แผนกวิชาการขายและการตลาด  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โทร. 077-511234, 077-511218 ต่อ 113