คณะครูประจำแผนกวิชาการขายและการตลาด
Welcome to Selling and Marketing Department

เมนูหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ครูที่ปรึกษาประจำแผนกวิชาการขายและการตลาด

ครูอรสา   โรยภิรมย์
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 1/1

ครูฤดีวรรณ  ธรรมาภิวัฒน์
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 1/2

ครูวรรษยา  บุญนรากร
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 1/3

ครูกิจจา สนทมิโน
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 2/1

ครูโชคชัย  รักญาติ
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 2/2

ครูจุรีย์ ศศิสนธิ์
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 2/3

ครูวัชรีย์  บุญกล่ำ
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 3/1

ครูวิบูลย์เพ็ญ  แจ่มจรัส
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 3/2

ครูวรรษยา  บุญนรากร
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 3/3

ครูศิริรัตน์  เสวรัตน์
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวส. 1/1

ครูเสาวภาคย์  เนื่องชุมพร
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวส. 1/2 (กลุ่ม ม. 6)

ครูสิรีพร  เส็นติหยะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ปวส. 2/1

 

แผนกวิชาการขายและการตลาด  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โทร. 077-511234, 077-511218 ต่อ 113