ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ความเป็นมา

             แผนกวิชาผ้าเเละเครื่องแต่งกาย เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 เดิมเป็นชื่อ
โรงเรียนตัดเย็บผ้าเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม 2484 โดยอาศัยที่
โรงเรียนสอาดผเดิมวิทยา
            ปี พ.ศ. 2485 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสุจินต์ หิรัญรัตน์ ได้พิจารณา
เห็นว่าสถานที่เรียนไม่เหมาะสม จึงได้ทำการซ่อมแซมอาคาร ซึ่งมีผู้ยกให้เป็นสมบัติ
ของแผนกศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนช่างเย็บผ้า เมื่อซ่อมเสร็จ
ก็ได้ย้ายจากสถานที่เดิมเปิดทำการสอน ณ ที่แห่งใหม
            ปี พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างสตรีชุมพร"
            ปี พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย รับนีกเรียนมัธยมตอนต้น
และมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น
            ปี พ.ศ. 2501 เปิดสอนอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกการช่างสตรีหลักสูตร 3 ปี
            ปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อแผนกชั้นเรียนจากอาชีวศึกษาชั้นสูง เป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพต่อมาในปี พ.ศ.2509 โรงเรียนได้เข้าโครงการยูนิเซฟ ปี พ.ศ.2517 เปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนการช่างสตรีชุมพรเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2523
ได้เปลี่ยนมาเป็น วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
           ปัจจุบันแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายจัดการเรียนการสอนรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานออกแบบเสื้อผ้า

 

ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม    กิจกรรมเด่น เน้นผลผลิต   เศรษฐกิจเพิ่ม   เสริมรายได้


 


วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1
ที่อยู่ 146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 511234, 511218, 504716 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ต่อ 131