CPTC
Chumphon Technical College
ดาวโหลด เอกสารแบบฟอร์ม
เว็บไซต์ครูผู้สอน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
e-learning  การศึกษาออนไลน์
บุคลากร วท.ชุมพร
ศูนย์เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


 

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาฯ

วันที่ 3 - 4 กันยายน 2552 โครงการประชุม
สัมมนาความเข้าใจการใช้รูปแบบศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีว-ศึกษา ณ โรงแรมทาวน์
อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดทั้งหมด...

 


 

 

เอกสารในการดำเินินโครงการ

 


- ขั้นตอนในการปฏิบัติงานสถานศึกษาเครือข่าย

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
- คำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บ่มเพาะฯ

- โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
- บันทึกข้อความขอเบิกค่าตอบแทน

- แบบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

- ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ


ข้อมูลในการประชุม

- การนำเสนอประชุม (Power Poiont)
- งานนำเสนอ 2 ตารางการประชุมพร (Power Poiont)
- ประเมินศักยภาพ (Microsoft Office Excel)

เอกสารการอบรม
- การจัดทำแผนธุรกิจ
- แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ


ใบสมัครและแบบประเมินต่างๆ
- แบบติดตามการปฎิบัติงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความสำเร็จในการบ่มเพาะ
- แบบประเมินแผนธุรกิจ
- แบบประเมินศักยภาพ
- ใบสมัคร

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์
- รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ สถานศึกษาเครือข่าย

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินธุรกิจ "บริษัท บัญชีมาร์ท จำกัด" และ Best Practice


คู่มือการใช้รูปแบบศูนย์บ่มเพาะฯ
แบ่งส่วนคู่มือไว้ด้วยกัน 3 ส่วน
 - หน้าปกคู่มือ
 - คู่มือการใช้รูปแบบศูนย์บ่มเพาะฯ
 - ภาคผนวก